Prevencija ozljeda je sve važniji segment kondicijske pripreme koji u novije doba traži posebnu edukaciju i specijalizaciju kondicijskih trenera. O kvalitetno programiranim i provedenim programima prevencije ovisi dužina karijere sportaša, njegovo zdravlje za vrijeme trajanja karijere i nakon nje, kvaliteta izvedbe i mogućnost ostvarenja svih sportskih potencijala.

Da bi ostvario svoj puni efekt na redukciju broja ozljeda i brži oporavak od iste, prevencijski program mora biti kreiran na temelju individualno provedene sportske dijagnostike. Ukupna sportska dijagnostika, koju čine posturalna dijagnostika, dijagnostika temeljnih kretnih obrazaca, dijagnostiku hoda i trčanja te dijagnostika motoričkih sposobnosti, pruža kompletan uvid u motorički program sportaša, rasvjetljava sve nivoe kompenzacija i sve elemente koji koče cjeloviti razvoj sportaša.

U Body & Mind Studiju sa prevencijskim programima, sportaši započinju nakon prvog dana od odrađene inicijalne dijagnostike. Sa prevencijskim treningom počinje i edukacija o svrsi i smislu različitih vrsta gibanja, a ujedno se kod sportaša, posebno mladih, stvara navika preventivnog vježbanja.

Takvom se preventivnom strategijom prepoznaju ograničenja i potencijalni rizici za ozljeđivanje vezani za svakog sportaša i sport/poziciju posebno, te stvaraju pozitivni uvjeti za razvoj i poboljšanje sportskih performansi.

Naši prevencijski neuromuskularni treninzi usmjereni su na korekciju mehanizma disanja i temeljnih kretnji, poboljšanje mobilnosti i stabilnosti lokomotornog sustava sa posebnim naglaskom na dinamičku stabilnost trupa, bilateralnu i unilateralnu ravnotežu, korektnu predaktivaciju mišića i reakciju CNS-a. Oni će smanjiti mišićni disbalans, povećati kvalitetu kretanja i svjesnost te povećati kompetentnost sportaša. Metode koje primjenjujemo u kreiranju prevencijskih programa: DNS, STOTT PILATES, NKT, YOGA, Fascial Training, Amino Therapy tehnologija.

Ako želite podržati razvoj svojih kondicijskih svojstava i osigurati siguran nastavak svoje sportske karijere, ugovorite svoj termin za inicijalnu sportsku dijagnostiku i dođite po svoj prevencijski program.